خانم آزاده شادمان

خانم شادمان مدیر مدرسه غیرانتفاعی بهشت اندیشه کرج

دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

کادر اجرایی دبیران بهشت اندیشه کرج

دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معاون آموزشی و انضباطی

آزاده شادمان
دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معاون پرورشی و اجرایی

پریناز احمدی
دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معاون پرورشی و اجرایی

مهفام خسروانی

کادر اداری دبیران بهشت اندیشه کرج

دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معلم پیش دبستان

خانم توده زارع
دبیر دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معلم پایه اول

خانم میر شاهولد
دبیر دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معلم پایه اول

خانم داودپور
دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معلم پایه اول

خانم سعادتی
دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معلم پایه دوم

خانم ناجی پور
دبیر دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

معلم پایه دوم

خانم جمیل پور
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

معلم پایه سوم

خانم شوقی نژاد
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

معلم پایه سوم

خانم غفاری
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

معلم پایه چهارم

خانم دادور
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

معلم پایه پنجم و ششم عمومی

خانم اکبریان
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

معلم پایه پنجم و ششم اختصاصی

آقای شریفی
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

دبیر ورزش

خانم معقولی
دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

مشاور دبستان

خانم نباتی زاده
دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

مربی بهداشت

خانم یاوری
دبیر مدرسه بهشت اندیشه

متخصص طرح سلامت جسمانی

دکتر احد عظیمی

کادر دبیران تخصصی زبان بهشت اندیشه کرج

دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

دبیر زبان تخصصی

خانم ابراهیمی
دبیر دبستان غیر دولتی بهشت اندیشه

دبیر تخصصی زبان

خانم برازنده
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

دبیر تخصصی زبان

خانم غفاری
دبستان غیر انتفاعی بهشت اندیشه کرج

دبیر تخصصی زبان

خانم اسماعیل زاده
09124618173